support@lastingliving.nl
Heeft u vragen? support@lastingliving.nl
Unique beautiful furniture & quality pieces that last

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden verklaard, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Gehanteerde definities.

  • Klant / Consument: een natuurlijk- of rechtspersoon die een koopovereenkomst sluit met Lasting Living.
  • Website van Lasting Living: de website van Lasting Living. Onder meer te bereiken via www.LastingLiving.nl.
  • Producten: de meest omvattende definitie van een goed of zaak.
  • Koopovereenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant / Consument uitsluitend via een door Lasting Living aangeboden technisch communicatie systeem op afstand de koop van Producten bij Lasting Living tot stand brengt.
  • Bedenktijd in combinatie met herroepingsrecht: een termijn waarbinnen een Consument na ontvangst van door hem bestelde Product(en), deze Producten binnen de bedenktijd kan terug sturen aan Lasting living en het aankoopbedrag kan terug ontvangen, waardoor de koopovereenkomst is ontbonden.

Het tot stand komen van een koopovereenkomst.

De op de website van Lasting Living aangeboden Producten worden beschreven en bevatten een zo uitgebreid mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product, alsmede de prijs in Euro’s van het product. Eventuele verschuldigde invoerrechten die verschuldigd zijn, zijn te allen tijden voor rekening van de Klant.

Indien de klant / consument een aanbod of offerte heeft geaccepteerd of via de Website een bestelling heeft geplaatst, is er sprake van een koopovereenkomst. Lasting Living kan te allen tijde om welke reden dan ook, de koopovereenkomst weigeren en zal een eventuele reeds verrichtte betaling terugboeken.

Indien de Klant zelf inkoopvoorwaarden gebruikt, zijn deze niet van toepassing op een koopovereenkomst  met Lasting Living.

Het leveren van Producten.

Na het tot stand komen van een koopovereenkomst zal Lasting Living de bestelde Producten uitleveren voor transport. De verzendkosten en de geschatte levertijd van het transport worden tijdens het tot stand komen van een koopovereenkomst aangegeven. Indien Lasting Living niet in staat is om het door de Klant bestelde Product binnen negentig (90) dagen te leveren, mag een Klant / Consument de koopovereenkomst ontbinden.

Het terugsturen van Producten.

De Klant / Consument moet de geleverde Producten direct controleren op eventuele tekortkomingen en deze binnen 5 dagen melden aan Lasting Living. Lasting living zal samen met de Klant / Consument tot een passende oplossing zien te komen.

Een Klant heeft na ontvangst van de bestelde Producten veertien (14) dagen tijd, op grond van zijn bedenktijd en herroepingsrecht, om het bestelde Product, om welke reden dan ook aan Lasting Living terug te sturen. De Klant / Consument is verantwoordelijk voor de kosten en de correcte terugzending. Indien het Product in een andere staat is, dan het destijds door Lasting Living is geleverd, zal Lasting Living deze niet terugnemen, alsmede Producten die op bestelling naar persoonlijke voorkeur zijn gemaakt. Lasting Living zal na ontvangst van het Product de betaling van het Product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de Klant.

Na het verlopen van de bedenktijd en herroepingsrecht, kan de Klant / Consument het Product niet terugsturen vanwege het feit dat het Product in werkelijkheid anders uitvalt dan in de omschrijvingen en/of afbeeldingen van het product is , Lasting Living is op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant / Consument.

Een Product dat onder de uitzonderingen valt van artikel 7:46d lid 4 BW, kan niet worden teruggestuurd.

Betaling.                   

Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen een Koopovereenkomst via de op de Website gekozen betaalmethode, middels een overschrijving vooraf op de rekening van Lasting Living of middels een betaling achteraf op de rekening van Lasting Living.

Indien de betaling niet op tijd is binnengekomen bij Lasting Living, is de klant een opslagpercentage van 2% / maand verschuldigd, en kan Lasting Living de kooopovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen of (verdere) levering opschorten tot het moment waarop de Klant / Consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Alle kosten van welke aard dan ook, als gevolg van het niet nakomen door de Klant / Consument van diens (betalings-) verplichtingen, zijn voor rekening van de Klant / Consument.

Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom.

De geleverde Producten blijven eigendom van Lasting Living tot het moment dat de Klant aan alle (betalings-) verplichtingen heeft voldaan.

De content van de website van Lasting Living, o.a. teksten, fotomateriaal, design, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Lasting Living en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Lasting Living.

Garantie.

Op de door Lasting Living geleverde producten geldt, vanwege de aard van het geleverde product ( voornamelijk een 2e hands product), in de regel geen garantie. Dat wil niet zeggen dat Lasting Living niet open staat voor klachten met betrekking tot het product.

De content van de website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Lasting Living op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Lasting Living kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie

In samenspraak tussen Lasting Living en de Klant / Consument worden de klachten besproken, en als blijkt dat de klacht niet door de Klant / Consument zelf is verooorzaakt en aanwijsbaar te wijten is aan het Product zelf, zal de Klant / Consument een passende oplossing worden geboden, zoals reparatie, een vervangend Product of (deel-) restitutie van de betaling van het Product.

Lasting Living is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen jegens de Klant / Consument als Lasting living wordt gehinderd als gevolg van overmacht, zoals een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Lasting Living kan gedurende deze omstandigheid de koopovereenkomst opschorten, doch niet langer dan een periode van negentig (90) dagen. zonder recht op enige schadevergoeding.

Aansprakelijkheid.

Lasting Living kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, zoals een aangetoond gebrekkig Product of een aangetoonde gebrekkige prestatie van Lasting Living, en is maximaal beperkt tot de factuurwaarde van de Koopovereenkomst.

Lasting Living sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Lasting Living geleverde Producten, alsmede eventuele gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en overige bedrijfsschade.

Lasting Living is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden op de website of via communicatie, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van deze betreffende informatie.

Toepasselijk recht en geschillen.

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, waarbij het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

In eerste instantie is de rechter in Rotterdam gerechtigd kennis te nemen van geschillen tussen Lasting Living en de Klant / Consument.